Prach

První čísla o kvalitě ovzduší v roce 2017

Je zde nový rok 2018, do kterého Vám přeji vše nejlepší, především pak zdraví. A je to také čas k prvnímu bilancování roku 2017. Ze začátku roku bylo vyhlášeno několik smogových situací a mohlo by se zdát, že i z hlediska celkových charakteristik dojde k významnému zhoršení proti roku 2016 – zejména z hlediska suspendovaných částic. Jaká je ale situace doopravdy? Více v článku.

Dopředu musím upozornit, že ještě nedoběhl proces verifikace dat za prosinec a tudíž se jedná o data předběžná, operativní. Navíc doposud neproběhly všechny analýzy na stanicích s odběrem na filtr – tato data tedy zatím nejsou k dispozici (např. stanice Brno-Kroftova, Brno-Soběšice, Kuchařovice, Lovčice, Vyškov). Nicméně první vhled do roku 2017 je zde.

Průměrná roční koncentrace PM10

Začněme u průměrné roční koncentrace PM10. Ta charakterizuje dlouhodobý stav kvality ovzduší. Vývoj této charakteristiky za období 2010 – 2017 zobrazuje následující obrázek. Červeně jsou zbarveny dopravní stanice, zeleně pak pozaďové.

Z obrázku je patrné, že v některých případech došlo v roce 2017 k mírnému nárůstu koncentrací (Brno-Masná, Brno-Dětská nemocnice), některé lokality zůstaly na svém a u některých dokonce došlo ke zlepšení situace, a to i přesto, že panovaly ze začátku roku velmi špatné rozptylové podmínky. K jak moc velké změně proti roku 2016 došlo, zobrazuje následující obrázek. K nejvýznamnějšímu nárůstu koncentrací došlo v lokalitě Brno-Masná. Zbylé lokality se pohybují do 10 % proti roku 2016, ať už v pozitivním či negativním smyslu. Špatný začátek roku (z hlediska kvality ovzduší) tedy mírně ovlivnil průměrné roční koncentrace, avšak nejedná se o nějakou významnou změnu, a nebyla zaznamenána na všech lokalitách.

Na žádné stanici nebyl překročen imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10. Nejvyšší hodnotu naměřila stanice Brno – Masná (29,7 µg∙m–3). Imisní limit má hodnotu 40 µg∙m–3.

Denní imisní limit pro PM10

Denní imisní limit se pro PM10 vyjadřuje dvěmi způsoby – počtem překročení hodnoty imisního limitu, a nebo pomocí 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 (zákon umožňuje 35 překročení hodnoty 50 µg∙m–3 za kalendářní rok). Více jsem o tom, jak se dá pomocí těchto čísel „čarovat“, psal již dříve, proto zde uvedu obě metody – i rok 2017 je z hlediska uvádění těchto výsledků zajímavý.

Počet překročení

Začnu počtem překročení a vývojem od roku 2010. Patrný je nárůst opět v lokalitě Brno-Masná, ale také na venkovských pozaďových lokalitách Kuchařovice či Mikulov-Sedlec.

O jak moc se lišil rok 2017 proti roku 2016 ukazuje následující obrázek. Nárůstu dominují venkovské lokality (Mikulov-Sedlec, Kuchařovice). V roce 2016 zde téměř nedošlo k překročení hodnoty imisního limitu pro denní koncentrace PM10. Ale v roce 2017 vlivem špatných rozptylových podmínek a plošného zatížení celé střední Evropy došlo k většímu počtu překročení hodnoty imisního limitu i na těchto stanicích bez lokálního ovlivnění. V Mikulově – Sedleci bylo v roce 2017 dosaženo 733 % překročení proti roku 2016 (3 překročení v roce 2016, v roce 2017 22, z toho 20 překročení do 16. 2., po celý zbytek roku již jen 2 překročení).

A podobně je tomu i u stanic, které překročily imisní limit (více než 35 překročení hodnoty imisního limitu). Například lokalita Brno – Dětská nemocnice dosáhla 36 překročení, tedy přesně překročila imisní limit. Avšak 30 překročení měla „splněno“ již 17. 2. (podobně jako Mikulov 20), a za celý zbytek roku došlo pouze k 6 překročení. Pikantní je, že k poslednímu překročení došlo na Silvestra – kdyby se nekonaly oslavy s ohňostroji, popř. kdyby se denní průměry na ČHMÚ počítaly od 0:00 do 23:00 (jako skoro v celé Evropě) a ne od 06:00 do 05:00, tak by tato stanice imisní limit nepřekročila 🙂

36. nejvyšší denní koncentrace

A jak je to s tou 36. nejvyšší denní koncentrací? Ta více připomíná vývoj průměrné roční koncentrace – v roce 2017 nedošlo k takovému výkyvu jako v případě počtu překročení hodnoty imisního limitu. Již zmiňovaná lokalita Brno – Dětská nemocnice překročila imisní limit o 0,3 µg∙m–3 … aneb kdyby 14. 3. panovaly jen o trochu lepší podmínky, a průměrná denní koncentrace by byla o 3 desetiny µg∙m–3 nižší, k překročení by nedošlo.

Rovněž rozdíl proti roku 2016 není tak razantní, jako u počtu překročení. Více se zde vymyká pouze lokalita Brno—Masná. I proto je důležité znát nejen počet překročení hodnoty imisního limitu, ale i 36. nejvyšší koncentraci za kalendářní rok.

Průměrná roční koncentrace PM2,5

Obdobně jako PM10 byla hodnocena i průměrná roční koncentrace PM2,5. Na dopravních lokalitách došlo převážně k poklesu koncentrací, výraznější nárůst byl zaznamenán u stanice Brno-Dětská nemocnice (o cca 14 %), Znojmo (10 %) a Brno-Tuřany (9 %). Ostatní lokality se pohybovaly zhruba v rozmezí +/- 5 %, výraznější pokles zaznamenaly pouze Sivice a Brno-Zvonařka.

Na žádné stanici nebyl překročen imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5. Nejvyšší hodnotu naměřila stanice Brno – Svatoplukova (22,6 µg∙m–3). Imisní limit má hodnotu 25 µg∙m–3.

Závěr

Jak to tedy shrnout? Nejlépe to asi vystihne následující obrázek, kde jsou zaznamenány „rekordy“ koncentrací V Brně – Tuřanech v roce 2017. Měření zde probíhá již od roku 1996, je tedy s čím srovnávat. Ze začátku roku je patrno několik (5) červených bodů – v tyto dny byly naměřeny koncentrační maxima za celých 20 let měření. Po odeznění anomální situace v půlce února je patrný značný pokles koncentrací, a takto nízké koncentrace vydržely až do konce roku. Zároveň je patrné, že na křivce leží spousta modrých bodů – čili tak nízké koncentrace nebyly v tyto dny za celých 20 let měřeny. Těchto „minim“ bylo za rok 2017 celkem 40!

Rok 2017 tedy nezačal dobře, ale vysoké koncentrace byly měřeny v celé střední Evropě. Po odeznění nepříznivých rozptylových podmínek však byl rok velmi dobrý a lze tedy říci, že pokud zrovna není silná inverze, tak se kvalita ovzduší stále zlepšuje. Koneckonců čísla mluví za vše – 40 minim vs. 5 maxim :-).

Oštítkováno , , , ,

Okomentujte článek ...