Prach

Zpráva o původu částic PM25 v EU

Po říjnové zprávě o kvalitě ovzduší v EU v roce 2015 vydala EK další velice zajímavou zprávu. Uvádí se zde původ jemných částic v ovzduší v městech EU a vlivy na měřené koncentrace. Jedním z hodnocených měst je i Brno! V dnešním článku vypíchnu pár zajímavostí. Veškeré mapy a grafy jsou převzaty z této zprávy, odkaz je na konci článku.

Tento rok je to druhá významná zpráva, zabývající se kvalitou ovzduší v EU. Mohu říct, že cítím jisté uspokojení, protože potvrzuje to, co již minimálně 5 let tvrdím, a na co se snažím poukazovat. Ale nepředbíhejme.

V této zprávě je hodnocena kvalita ovzduší v městském prostředí, zaměřena je na PM2,5. Ale není to jediná škodlivina, která je ve zprávě zmíněna. Hodnocení probíhalo ve 150 evropských městech, kam se zařadilo i Brno. To je zde reprezentováno tzv. „Velkým Brnem“, ne pouze centrem města – i z toho je patrné, že nelze řešit pouze centrum města a zbytek aglomerace odtrhnout. Přesto se na úrovní Brna o takovýchto praktikách diskutuje – např. v žalobě na zásady územního rozvoje (ZÚR). Já na to mám odlišný názor a odborníci EU to vidí podobně.

Evropa

Dále se odborníci pokusili vyjádřit, jak moc se samotné město svými emisemi podílí na koncentracích PM2,5 měřených v tomto městě. Čili se pokusili vyjádřit vztah mezi emisemi a imisemi. To je největší problém u nás, že si hodně lidí neustále plete emise a imise, když říkají, že za znečištění v Brně může především doprava a argumentují emisemi. Bez jakékoliv znalosti vztahu emisí v Brně k imisím, protože vzduch kolem Brna není absolutně čistý, a něco s sebou do Brna přináší. Pět let to neustále vykládám, kde mohu, přesto se to neustále plete, dokonce i ve zmíněné žalobě na ZÚR. A jak to vyšlo ve zprávě? V Brně je samotný příspěvek emisí, pocházejících z Brna, ke koncentracím PM2,5 zhruba 20 – 30 % !!! Toto opět již několik let říkám, při nedávné přednášce pro starosty Jihomoravského kraje jsem je nechával tipovat, jaká část koncentrací PM je měřena již na regionálním pozadí kraje oproti nejhorší dopravní stanici. I zde jsem o tom několikrát psal. Přestože má slova potvrdila zpráva EK, jsem si jist, že některé „zapřísáhlé“ ani toto nepřesvědčí ☹.

Pro jednotlivá evropská města pak bylo vypočteno, jak se jednotlivé nejdůležitější emisní sektory (residential = lokální topeniště, road traffic = silniční doprava, agriculture = zemědělství, industry = průmysl, natural = přírodní zdroje) podílí na měřených koncentracích PM2,5. Výsledek znázorňují následující mapky. Pro Brno pak platí, že velmi významný vliv má zemědělství (> 25 %), lokální topeniště, které jsou v provozu pouze v chladné části roku, mají v Brně na koncentrace obdobný vliv, jako průmysl a silniční doprava. Tyto zdroje jsou však v provozu celoročně. Když si projdete předchozí mé články věnované prašnosti, zjistíte, že jsem toto celou dobu tvrdil a tvrdím. I proto ČHMÚ již v minulosti pro Jihomoravský kraj měřil vliv větrné eroze, proto již 3. rokem měří a mapuje kvalitu ovzduší v malých obcích. Tvrdím to již delší dobu, přesto je stále ještě slyšet, že za znečištění ovzduší v Brně může pouze doprava …

Brno

Jednotlivá města je možné si ve zprávě prohlédnout i podrobně. Velmi doporučuji se na jednotlivá města podívat (nejen na Brno) a srovnat si to. V této zprávě je odveden obrovský kus práce a autorům nezbývá než zatleskat. Přesto ještě to svoje Brno trochu vypíchnu 😊

Zejména upozorním na modrý obdélníček, který je velmi zajímavý, a s ním související speciální emisní růžice.

Co nám pro Brno vyplývá? Že zhruba 5 – 10 % měřených koncentrací pochází z přírodních zdrojů. Dále to začíná být ještě zajímavější. Necelých 50 % měřených ročních koncentrací PM2,5 tvoří přeshraniční přenos (Transboundary). Dalších zhruba 20 % tvoří přenos znečištění pocházející z emisí vypuštěných v ČR mimo území Brna (Rest of the country). Na samotné Brno tak zbývá cca 25 %. Co to znamená? Že i kdybychom vypnuli úplně všechny zdroje v Brně, tak snížíme koncentrace PM2,5 o zhruba 25 %. Opět se potvrzuje to, co říkám už strašně dlouho a co nechtějí pořád někteří pochopit …. EMISE ≠ IMSE !!! Podíl dopravy na koncentrace PM2,5 ve městě Brně je podobný, jako podíl lokálních topenišť (sezónní zdroj), mírně nižší je podíl zemědělství, průmyslu. Jinými slovy, i kdyby v Brně nejelo jediné auto, koncentrace PM2,5 poklesnou o cca 5 %. Když to tvrdím já, jsem označován různými nepěknými přízvisky …

A teď k těm růžicím – ty pouze graficky vyjadřují, kolik kilotun emisí jednotlivých škodlivin vyprodukují jednotlivé sektory v Brně. U PPM2,5 (Primární PM2,5) v Brně vévodí Residenční sektor, doprava (T) je na druhém místě, ale již značně zaostává. Třetí je průmysl a zemědělství. V případě oxidů dusíku (NOx) naopak jasně vévodí doprava – ale o tom jsem již také psal, že na rozdíl od prachu jsou oxidy dusíku v Brně silně spjaty s dopravou. Oxid siřičitý jde opět za residenčním sektorem, ale jeho množství je tak nízké, že i naše citlivé analyzátory mají co dělat, aby ho naměřily. Nemetanické těkavé organické látky (NMVOC) jsou rozděleny mezi dopravu a „ostatní“ (O), kam zejména spadá aplikace nátěrových hmot. Amoniak je pouze zemědělství (A) a ostatní.

Pro někoho mohou být tyto výsledky překvapivé. Já se na to snažím upozorňovat dlouhodobě. Pokud chceme snížit emise částic z vytápění, je nutné přejít na plyn nebo tepelná čerpadla. To jsou nejčistější technologie jak z hlediska částic, tak z hlediska karcinogenního benzo[a]pyrenu! Bohužel i kvůli pobláznění okolo CO2 se prosazují obnovitelná, ale pevná paliva, která možná produkují méně CO2, ale více suspendovaných částic a benzo[a]pyrenu.


Závěrem … jsem zvědav, jestli zpráva vzbudí alespoň nějaký zájem a přesvědčí lidi, že kvalita ovzduší je i v jejich rukou. Tak trochu tipuji, že si spousta bojovníků proti dopravě najde nového hlavního nepřítele, a za nemalý peníz z rozpočtu či různých evropských dotací začne proti novému zlu bojovat a „objevovat Ameriku“. Lokální topeniště se přímo nabízejí. Velmi snadno vydělané peníze … za nic. Opravdu nejde o žádné novinky, MŽP, stát, odborníci toto vše vědí, a dokonce i konají (kotlíkové dotace, smokeman … atd. atd.). Pokud se budeme bavit o lokálních topeništích, tak naprosto podporuji obměnu kotlů – ale to se již koneckonců nějakou dobu děje a je o to velký zájem. A já bych ještě doporučil, aby stát co nejvíce podpořil využívání plynu či tepelných čerpadel, aby se lidem vyplatilo přejít na čistá paliva a moderní kotle.

Ale především … je třeba vycházet z reálných dat a trochu nad nimi přemýšlet. Není jeden úhlavní nepřítel 😉

 

Zdroj:

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/urban-pm25-atlas-air-quality-european-cities

Oštítkováno , , , , ,

Okomentujte článek ...