Benzo[a]pyren

Benzo[a]pyren I – úvod a původ

V poslední době se o benzo[a]pyrenu čím dál více mluví, jako o největším problému z hlediska kvality ovzduší V ČR. Plocha s překročeným imisním limitem pro tuto látku je na území ČR ze všech sledovaných škodlivin největší. Co je tedy tato látka zač? A jak se do ovzduší dostává? Více v článku.

Benzo[a]pyren je legislativním zástupcem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Standardně měřené PAH v ovzduší jsou uvedeny na následujícím obrázku. Přírodní hladina pozadí benzo[a]pyrenu muže být s výjimkou výskytu lesních požárů téměř nulová. Jeho antropogenním zdrojem, stejně jako ostatních PAH, je jednak nedokonalé spalování fosilních paliv jak ve stacionárních (domácí topeniště – zcela majoritní zdroj emisí) tak i v mobilních zdrojích (motory spalující naftu), ale také průmyslová výroba (výroba koksu a oceli).

Přibližně 80–100 % PAH s pěti a více aromatickými jádry (tedy i benzo[a]pyren) je navázáno především na částice menší než 2,5 μm, tedy na tzv. jemnou frakci atmosférického aerosolu PM2,5 (sorpce na povrchu částic). Tyto částice přetrvávají v atmosféře poměrně dlouhou dobu, což umožňuje jejich transport na velké vzdálenosti (stovky km).

U benzo[a]pyrenu, stejně jako u některých dalších PAH, jsou prokázány karcinogenní účinky na lidský organismus.

 

Emise PAH a benzo[a]pyrenu v ČR

PAH, zastoupené v oblasti sledování kvality ovzduší benzo[a]pyrenem, jsou produkovány téměř výhradně spalovacími procesy, při nichž nedochází k dostatečné oxidaci přítomných organických spalitelných látek. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách zhruba 300 až 600 °C. Mezi jeho nejvýznamnější zdroje se proto řadí spalování pevných paliv v kotlích nižších výkonů, především v domácích topeništích, a doprava.

Sektor 1A4bi-Lokální vytápění domácností se na emisích benzo[a]pyrenu v roce 2015 v celorepublikovém měřítku podílel 97,3 % (viz následující obrázek – emisní bilance PAH v ČR v roce 2015). Hlavní příčinou takto vysokého podílu je spalování pevných paliv, především uhlí, v kotlích starších typů (odhořívací, prohořívací). Vliv sektorů 1A3biii – Silniční doprava: Nákladní doprava nad 3,5 tuny, 1A3bi – Silniční doprava: Osobní automobily a 1A4cii – Zemědělství, lesnictví, rybolov: Nesilniční vozidla a ostatní stroje je odhadován na 1,8 %. Ostatní významnější zdroje emisí benzo[a]pyrenu se nacházejí v sektorech 1A4ai – Služby, institutce: Stacionární spalovací zdroje a 1B1b – Fugitivní emise z pevných paliv: Transformace pevných paliv (netěsnosti koksárenských baterií). Více viz ročenka ČHMÚ.

 

Emise PAH a benzo[a]pyrenu v Jihomoravském kraji

Na rozdíl od celorepublikových dat členěných dle jednotlivých sektorů NFR (viz předchozí obrázek) nejsou údaje na úrovni krajů v tomto podrobném členění dostupné. Pro přehled podílu zdrojů na emisích PAH v Jihomoravském kraji jsou však naprosto dostačující. Zastoupení jednotlivých sektorů GNFR zobrazuje následující obrázek.

Z grafu je patrná jasná dominance sektoru lokálních topenišť z pohledu emisí benzo[a]pyrenu v Jihomoravském kraji. Zhruba 5 % se na emisích podílí silniční doprava, přičemž vyšší emise lze rovněž očekávat v chladné části roku z důvodu studených startů. Nesilniční doprava (zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, stavební stroje, údržba zeleně, apod.) se na celkových emisích benzo[a]pyrenu podílí 2 %.

minulé kapitole jsem ukazoval obrázek emisní bilance benzo[a]pyrenu v rámci evropské unie. I tam zcela jasně vévodí sektor lokálních topenišť. Tuto karcinogenní látku si tak vytváříme sami, a díky „nízkým“ komínům nedochází ani k dostatečnému rozptylu této látky a drží se v obydlených oblastech s vyšším zastoupením kotlů na tuhá paliva. I proto při dotazech na možnosti zlepšení kvality ovzduší vždy odpovídám, že zásadní je změna topení v lokálních topeništích. Jako čisté z pohledu jak suspendovaných částic, tak karcinogenního benzo[a]pyrenu, jsou kotle na plyn popř. tepelná čerpadla. Cokoliv jiného (i moderní kamna na biomasu) bude tuto látku produkovat (i když třeba v menší míře než letitá kamna, která mají domácnosti doposud). A to samozřejmě nemluvím o spoluspalování odpadu atp.  

V příštím článku se zaměřím na měřené koncentrace benzo[a]pyrenu.

 

Oštítkováno ,

Okomentujte článek ...