Doprava, Prach

Doprava a vliv na koncentrace částic IV. – koncentrační růžice

Lze souvislost mezi intenzitou dopravy a koncentrací škodlivin vyjádřit pomocí koncentračních růžic, podobně jako je tomu v případě meteorologických prvků (třeba tak, jako jsou členěny růžice dle teploty)? Projeví se vliv intenzity dopravy na koncentracích částic a oxidů dusíku obdobně? To se dozvíte v textu následujícího článku.

 

předchozí kapitole byl pomocí koncentračních růžic vyjádřen vliv meteorologických podmínek na koncentrace částic. Ale vliv dopravních intenzit na koncentrace škodlivin byl zatím vyjádřen pouze pomocí grafů.

Jak by tedy vypadaly koncentrační růžice, členěné dle jednotlivých intenzit dopravy, se pokusím ukázat dnes. Kromě lokality Brno – Svatoplukova použiji i data z lokality Brno – Zvonařka, což je druhá z lokalit, překračující v posledních letech limit pro denní koncentraci PM10.

Brno – Svatoplukova

Koncentrační růžice byly tvořeny z hodinových dat stanice automatizovaného imisního monitoringu Brno – Svatoplukova. Z obou stran ulice Svatoplukovy je zástavba, ulice tak tvoří kaňon severo–jižním směrem. Potvrzuje to i větrná růžice, ve které převládají severní směry větru, doplněné o jižní a jihozápadní. Východní směry úplně chybí, protože v těsné blízkosti leží budova židenických kasáren. Kvůli zástavbě jsou rovněž měřeny pouze nízké rychlosti větru.

Suspendované částice PM10 a PM2,5

Srovnání koncentrací PM10 s dopravou za období červenec – prosinec 2016 zobrazuje následující obrázek. Zvýšené koncentrace lze pozorovat již při nízkém počtu vozidel, maxima mezi 1000 a 3000 vozidel za hodinu, při vyšším počtu vozidel již zase koncentrace klesají. Přímá závislost tedy na rozdíl od vlivu teploty není. Je však patrné, že již nízký počet vozidel navyšuje v blízkosti stanice koncentrace PM10. Může se jednat o vliv resuspenze a víření, které se podílí na navýšení koncentrací v dané lokalitě již při nízké intenzitě dopravy. Ale rovněž se může jednat o vliv vytápění, protože nejnižší intenzity dopravy jsou měřeny v nočních hodinách. Důvody zvýšených koncentrací z jižních směrů byly vysvětleny v minulém článku.

Velmi podobně vychází srovnání koncentrací PM2,5 s dopravou za období červenec – prosinec 2016. Výsledné koncentrační růžice zobrazuje následující obrázek. Zvýšené koncentrace lze pozorovat již při nízkém počtu vozidel, maxima mezi 1000 a 3000 vozidel za hodinu, při vyšším počtu vozidel již zase koncentrace klesají.

Oxidy dusíku

Koncentrace oxidu dusičitého v lokalitě Brno – Svatoplukova dlouhodobě překračují imisní limit pro průměrnou roční koncentraci NO2. Důvodem je uzavřenost lokality v „kaňonu“ zástavby a vysoká intenzita dopravy. Ta je v lokalitě téměř výhradním zdrojem oxidů dusíku, viz předchozí článek. Koncentrace NOX lze dobře korelovat s dopravou i na základě koncentračních růžic. Z následujícího obrázku je patrné, že zhruba do 1000 vozidel za hodinu jsou koncentrace NOX, relativně nízké, poté však začnou narůstat a při intenzitách nad 3000 vozidel jsou již koncentrace NOX v lokalitě velmi vysoké.

Brno – Zvonařka

Koncentrační růžice byly tvořeny z hodinových dat stanice automatizovaného imisního monitoringu Brno – Zvonařka. Stanice leží naproti autobusového nádraží Zvonařka, v blízkosti budovy (tuším, že se jedná o městský úřad ORP Šlapanice). Lokalita je tedy otevřená zejména směrem k západu. Potvrzuje to i větrná růžice, ve které převládají západní směry větru. Severní a severovýchodní směry kvůli nedaleké budově téměř chybí.

 

Suspendované částice PM10 a PM2,5

Srovnání koncentrací PM10 s dopravou za období červenec – prosinec 2016 zobrazuje následující obrázek. Zvýšené koncentrace lze pozorovat již při nízkém počtu vozidel, jednotlivé koncentrační růžice se mezi sebou téměř neliší. Nejvyšší koncentrace jsou měřeny při nízkých rychlostech větru až bezvětří – tedy při zhoršených rozptylových podmínkách. Nejvyšší hodnoty jsou měřeny při jihovýchodním až východním proudění. To může být způsobeno jednak nedalekým autobusovým nádražím, ale svůj významný vliv bude mít dálkový transport (viz předchozí článek).

Opět velmi podobně vychází srovnání koncentrací PM2,5 s dopravou za období červenec – prosinec 2016. Výsledné koncentrační růžice zobrazuje následující obrázek. Nejvyšší koncentrace jsou měřeny při nejnižších intenzitách – což je zpravidla v noci. To opět potvrzuje, co bylo řečeno již v předchozích článcích. Zásadní roli pro koncentrace jemnější a nebezpečnější frakce PM2,5 mají rozptylové podmínky a další zdroje (zejména dálkový transport a vytápění, významný zdroj emisí PM2,5).

Oxidy dusíku

Koncentrace oxidu dusičitého v lokalitě Brno – Zvonařka (na rozdíl od Brna – Svatoplukova) nepřekračují imisní limit pro průměrnou roční koncentraci NO2. Důvodem je pravděpodobně to, že na rozdíl od lokality Brno – Svatoplukova je alespoň částečně otevřená a provětrávaná. Koncentrace NOX lze přesto dobře korelovat s dopravou i na základě koncentračních růžic. Z následujícího obrázku je patrné, že zhruba do 1000 vozidel za hodinu jsou koncentrace NOX, relativně nízké, poté však začnou narůstat a při intenzitách nad 3000 vozidel jsou již koncentrace NOX v lokalitě vysoké.

 


Souhrn

Lze tedy konstatovat, že v uvedených lokalitách je doprava výrazným faktorem ovlivňujícím kvalitu ovzduší. V případě oxidů dusíku byla nalezena korelace s dopravou, za zvýšené koncentrace NOX v lokalitě je tedy téměř výhradně zodpovědná. V případě suspendovaných částic není situace tak jednoznačná. Doprava zde navyšuje koncentrace (proti městským pozaďovým lokalitám), avšak není hybným momentem ovlivňujícím trend. Koncentrace jsou zvýšeny již při nízkém počtu vozidel pravděpodobně vlivem resuspenze. Korelace koncentrací PM10 resp. PM2,5 s intenzitou dopravy však nalezena nebyla. Výrazný vliv na koncentrace suspendovaných částic v těchto lokalitách tedy mají kromě dopravy také meteorologické podmínky, orografie terénu a topná sezóna.

Oštítkováno , , ,

Okomentujte článek ...